Eeldatavad tulemused

LAPSE ARENGU EELDATAVAD TULEMUSED

3- AASTASELT

KEHALINE ARENG

liigub vabalt, valitseb edaspidi ja tagurpidi liikudes keha

kõnnib abiga trepist üles ja alla

viskab täiskasvanule palli, lööb iseseisvalt palli jalaga

hüppab koosjalgadega

teeb täiskasvanu abiga kukerpalli

kasutab mitmesuguseid (töö)vahendeid: liivakühvlit, pliiatsit, kriiti jm

asetab klotse üksteise otsa, keerab raamatulehti ühekaupa

hoiab õigesti pliiatsit

VAIMNE ARENG

leiab samasuguse eseme vormi (ring, ovaal, ruut, ristkülik, kolmnurk, hulknurk) ja värvi (punane, oranž, kollane, roheline, sinine, lilla, must, valge) alusel

suhetab eseme osi, paigutab neid täiskasvanu juhendamisel ümber: karbid, klotsid jms

joonistab järele vertikaalse, horisontaalse joone, ringi, risti

täidab korraldusi : Pane sisse, peale, alla

kuulab ja mõistab kõnet, mis pole vahetult seotud suhtlussituatsiooniga

tunneb aktiivset huvi asjade nimetuste vastu, kasutab umbes 1500 sõna

küsib “Mis see on? vastab küsimusele Kus? Mida teeb? küsimusele Kes? nimega

kasutab endast rääkides sõna “Mina”

on omandanud põhilise osa keele häälikulisest ja grammatilisest struktuurist, kõneleb seostatult, kasutades keele grammatilisi vorme

nimetab tegevusi pildil

kasutab kõnes nimisõnade kõrval ka tegu-,  ase-, omadus-, ja arvsõnu

SOTSIAALNE ARENG

tegutseb ka omaette, täiskasvanu osaluseta

saab aru tunnetest

tervitab meeldetuletamisel, tänab, palub

käitub enamasti täiskasvanu korralduse järgi

tegutseb sihipäraselt joonistamisel, klotsidega konstrueerimisel

jälgib jutustust või laulumängu kuni 10 minutit

kasutab oma nime, tunneb end ära peeglis, fotol

toob palutud asja, kutsub soovitud isiku juhendamise järgi

paneb üldjuhul ise riidesse ja võtab riidest lahti, vajab abi nööpide, lukkude, paelte jm puhul

paneb oma asjad kokku meeldetuletamisel, riided nagisse

sööb ise lusika ja kahvliga, joob tassist

peseb käsi, nägu, hambaid, kuivatab käsi ja nägu

paneb sokid ja kingad jalga

5- AASTASELT

FÜÜSILINE ARENG

valitseb oma liigutusi koordinatsiooni ja tasakaalu nõudvate harjutuste täitmisel: kõnnib pingil, kikivarvul, hüppab kohapeal ja edasi liikudes, ka üle madala nööri, seisab ja hüppab ühel jalal, sõidab (kolmerattalisel) rattal jms

lõikab, kleebib lihtsaid kujundeid, voolib kujukesi

põrgatab ja püüab palli

kõnnib iseseisvalt trepist alla

paneb kokku ja võtab lahti keeratavaid esemeid (mänguasjad, kaanega purk jm)

joonistab äratuntavalt maja, inimese, puud jm

kirjutab mõne tähe

VAIMNE ARENG

mõistab selgemaid põhjuse- tagajärje suhteid

tunnetab jada seaduspärasust, järjestab esemeid tunnuse põhjal (suurus, pikkus, laius, kõrgus)

võrdleb jada liikmeid (u 3 liiget)

annab vajaliku hulga esemeid (1-5)

leiab esemete/tunnuste ühise nimetuse

reguleerib oma tegevusi üldjuhul sisekõne abil

omab ruumi –ja ajakujutlusi (all, üleval, peal, ees, kõrval, taga, esimene, keskmine, viimane, eile, täna, homme, hommik, päev, õhtu)

nimetab 8 värvust: punane, sinine, kollane, roheline, must, valge, oranž, lilla

konstrueerib ruumilisi mudeleid, milles peegelduvad reaalselt eksisteerivate esemete seosed ja suhted (kontruktsioonid, aplikatsioonid, joonistused)

kasutab kõnes nimisõnade kõrval ka verbe, omadus-, ase-, ja arvsõnu

moodustab grammatiliselt õigeid lauseid

valdab põhijoontes käänamist ja pööramist

kasutab kõnes liitlauset

jutustab eri olukordades piisaval täpselt

oskab kuuldud jutust nimetada mõned tähtsamad seigad

teab peast liisusalme ja luuletusi

SOTSIAALNE ARENG

on omandanud peamised hügieenireeglid ja korraharjumused, peseb end põhiliselt ise

tuleb toime riietumisega (nööbid, lukud, paelad, pandlad)

hoiab korras oma asjad

sööb ise, kasutab õigeid söögiriistu sõltuvalt toidust

tuleb wc-s toime abita

vastab telefonile, kutsub soovitud täiskasvanu

arvestab elementaarseid viisakusreegleid: teretab, jätab hüvasti, palub, palub andeks

suhtleb eakaaslastega, osaleb laste ühistes tegevustes, arvestab mängureegleid

ootab mängudes oma järjekorda

mängib rollimänge, kooskõlastab oma tegevust teiste laste tegevustega

laulab ja tantsib muusika saatel, ütleb luuletusi peast

korrigeerib oma käitumist ja tegevusi kui täiskasvanu sellele tähelepanu juhib

vestleb täiskasvanuga ja suudab tegutseda täiskasvanu sõnalise juhendi järgi

organiseerib teatud määral oma toiminguid eesmärgi saavutamiseks

tegeleb antud ülesannetega omaette kuni 30 minutit

teab, et on poiss/ tüdruk, identifitseerib end omasoolise vanemaga räägib tunnetest: rõõm, armastus, mure jm